Budokomplex skuteczne rozwiązania
punkt poamaranczowy    punkt bialy    punkt bialy    punkt bialy    punkt bialy    
 • zdjecie banner
 • zdjecie banner
 • zdjecie banner
 • zdjecie banner
 • zdjecie banner
  

AUDYT ENERGETYCZNY

CO TO JEST  AUDYT  ENERGETYCZNY

 

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia projektu budowlanego. 

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć :

1/ ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

2/ ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w pkt. 1, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełnia wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie  zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

3/ wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt. 1,

4/ całkowite lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o której mowa w pkt. 1 

 • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%
 • w budynkach, w których do 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%
 • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,
 • lub zmniejszenie rocznych strat energii, o których mowa w pkt. 2 - co najmniej o 25%,
 • lub zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o których mowa w pkt. 3 - co najmniej o 20%
 • zmiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

inwestorowi przysługuje premia ( zwana premią termomodernizacyjną ) na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Akty prawne związane z audytem energetycznym :

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( Dz.U. Nr 223 poz. 1459 ),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remonowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ( Dz.U. Nr 43 poz. 346 ),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego  może zlecać wykonanie weryfikacji audytów ( Dz.U. Nr 43 poz. 347 ).


 

CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 

To dokument który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli na potrzeby ogrzewania, przygotowania cepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych również oświetlenia. Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, zawierająca zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia w przypadku budynków użytecznosci publicznej, produkcyjnych i magazynowych, - określona w dokumentacji technicznej lub sporządzona w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Na podstawie informacji zawartych w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może okreslić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię. Obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest uświadomienie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie i promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.

Akty prawne dotyczące sporządzania charakterystyk i świadectw energetycznych :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej ( Dz.U. Nr 201 poz. 1240 ),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz. 1238 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 201 poz. 1239 )

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść przekazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
przycisk zamknij